Zostań ławnikiem sądowym

Do 30 czerwca można zgłaszać kandydatów na ławników. 31 ławników na kadencję 2020-2023 do Sądu Okręgowego w Kielcach i do Sądu Rejonowego w Skarżyska-Kamiennej wybierze Rada Miasta.
Liczba ławników do wybrania wynosi:
 • do Sądu Okręgowego w Kielcach – 1
 • do Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej ogółem – 30, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy – 16
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 1. Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich.
 2. Jest nieskazitelnego charakteru.
 3. Ukończył 30 lat.
 4. Jest zatrudniony lub zamieszkuje w miejscu kandydowania, co najmniej od roku.
 5. Nie przekroczył 70 lat.
 6. Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.
 7. Posiada, co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
 8. Wykazuje się szczególną znajomością spraw pracowniczych – w przypadku orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy
Ławnikami nie mogą być:
 1. Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze.
 2. Osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
 3. Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń.
 4. Adwokaci i aplikanci adwokaccy.
 5. Radcy prawni i aplikanci radcowscy.
 6. Duchowni.
 7. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej.
 8. Funkcjonariusze Służby Więziennej.
 9. Radni gminy, powiatu, województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
Kandydatów na ławników zgłaszają:
 • Prezesi sądów (ale tylko ławników pełniących funkcję w upływającej kadencji);
 • Stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych;
 • Co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.
Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2019 r.
Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej. Niezbędne formularze dostępne są na stronie internetowej www.bip.skarzysko.pl w zakładce „Urząd Miasta” oraz w Urzędzie Miasta Skarżyska-Kamiennej, pok. 111,113 (I piętro – Biuro Rady Miasta).
Karta zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz wymaganymi dokumentami przyjmowane są w Urzędzie Miasta Skarżysko-Kamienna, w Biurze Obsługi Interesanta (pok. 28, parter), od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 – 17:00. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem ”Wybory Ławników”.

Źródło: UM Skarżysko

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

Skarżysko-Kamienna nie przestaje walczyć o tzw. Szybką  Szprychę. Dzisiaj w Urzędzie Miasta Skarżysko-Kamienna odbyła się  konferencja prasowa z udziałem posłanki Marzeny Okły-Drewnowicz i prezydenta...
W środę, 18 września,  w  Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej  podpisano umowy stypendialne. Stypendia ufundowane przez Zakłady Metalowe Mesko S.A.  trafiły do czternastu uczniów...

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze