Nowe wytyczne rządu a ceny śmieci w Skarżysku

Gmina Skarżysko-Kamienna po raz kolejny musi zmierzyć się z rosnącymi koszami utrzymania systemu gospodarki odpadami i dostosowaniem prawa miejscowego do przepisów wprowadzanych przez rząd. Jedną z nowości jest ustawowy obowiązek segregacji śmieci przez każdego z mieszkańców – w sytuacji niewywiązania się z tego wymogu przez mieszkańca gmina będzie miała obowiązek nałożenia na niego podwyższonej opłaty.
GMINA NIE MOŻE ZARABIAĆ, ANI DOKŁADAĆ DO ŚMIECI
System gospodarki odpadami – zgodnie z przepisami ustawy uchwalonej przez rząd – musi być samofinansujący. Oznacza to, że gmina musi zebrać w ramach opłaty śmieciowej od mieszkańców taką kwotę, która odpowiada ponoszonym kosztom. Przepisy obowiązujące w całym kraju mówią, że gmina nie może dopłacać do systemu.
Miasto na gospodarce odpadami nie może też zarabiać. Każda złotówka otrzymana od mieszkańców w ramach opłaty śmieciowej musi być przeznaczona wyłącznie na gospodarkę odpadami. Wydanie tych pieniędzy na inny cel oznaczałoby złamanie dyscypliny finansów publicznych. Dlatego rolą gminy jest ustalenie stawek odpowiadających realnym kosztom utrzymania systemu gospodarki odpadami. A koszty stale i drastycznie rosną.
KOSZTY DLA GMIN DRASTYCZNIE ROSNĄ
Większość gmin w Polsce mierzy się z problemem rosnących kosztów takich jak ceny na instalacjach przyjmujących odpady zebrane przez gminę od mieszkańców, opłata marszałkowska, ceny paliw, koszty pracy. Samorządy zmuszone są więc do podnoszenia, a w zasadzie urealniania stawek opłaty śmieciowej, by system gospodarki odpadami nadal był samofinansujący się.
WZROST OPŁAT DLA GMINY NAWET O KILKASET PROCENT
Problem rosnących cen odczuwalny jest również w Skarżysku-Kamiennej. Za przykład można podać ceny za każdą tonę odpadów oddawanych przez gminę do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych: w ciągu pięciu lat stawka za popiół wzrosła o 525% (z 43,20 zł w 2014 roku do 270 zł w 2019 roku), za wielkogabaryty o ponad 142% (z 222,48 zł w 2014 roku do 540 zł obecnie), za biodegradowalne – niemal 150% (ze 151,20 zł w 2014 roku do 324 zł obecnie), za szkło, plastik i papier – stawka wzrosła o ponad 16000% (z 1 zł w 2014 roku do 162 zł obecnie).
Stale wzrasta opłata marszałkowska za składowanie śmieci, regulowana Rozporządzeniem Rady Ministrów: w 2014 roku wynosiła 115 zł , w 2017 – 120 zł, w 2018 – 140 zł, w 2019 – 170 zł, a w 2020 zgodnie z rozporządzeniem ma wynosić 270 zł.
CORAZ WIĘCEJ ŚMIECI
Rosną nie tylko ceny, ale także ilości oddawanych przez mieszkańców śmieci – w przypadku naszego miasta zanotowano w ostatnim czasie wzrost o ponad 20% (wynika to m.in. ze wzrostu konsumpcji, słabnącej jakości kupowanych środków trwałych i ich częstszą wymianą).
Rośnie też wysokość płacy minimalnej – w ciągu 3 lat wzrosła o 21,6%. Od stycznia 2020 r. należy uwzględnić wzrost wynagrodzenia minimalnego o kolejne 15,56% w stosunku rocznym.
Tak rosnące ceny, na które gmina nie ma żadnego wpływu, muszą więc mieć przełożenie na wysokość opłaty śmieciowej, nakładanej na mieszkańców.
NOWE OBOWIĄZKI USTAWOWE
Rosną nie tylko koszty, ale pojawiają się także nowe obowiązki, nakładane ustawowo przez rząd. Jednym z nich jest obowiązek segregacji nałożony na każdego mieszkańca znowelizowanymi przepisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Obowiązujące w całym kraju przepisy muszą być egzekwowane również w Skarżysku. Ustawa mówi również, że osoby niewywiązujące się z obowiązku segregacji, będą ponosiły nawet czterokrotnie wyższe stawki za odbiór odpadów niż osoby segregujące śmieci. Ma to być rodzaj kary za niedostosowanie się do przepisów.
Tematem gospodarki odpadami – między innymi stawek śmieciowych i dostosowania przepisów do wymogów ustawowych na najbliższej sesji zajmą się radni Rady Miasta. Z analiz służb finansowych wynika, że w Skarżysku wysokość stawek, dzięki którym system będzie samofinansujący się, powinna wynosić 27 zł za odpady zbierane w sposób selektywny i 26 zł za zbieranie odpadów w sposób selektywny i kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach.

Izabela Szwagierek (UM Skarżysko-Kamienna)

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Spotkanie autorskie z Grzegorzem Rakiem

W czwartek 16 stycznia, w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Towarowej 20 w Skarżysku -Kamiennej odbyło się spotkanie spotkanie autorskie z Grzegorzem...

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

W sobotę, 18 lutego,  w Hotelu Promień w Skarżysku-Kamiennej odbyła się studniówka uczniów Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych.  Na balu bawiło się około 90 osób.   Zanim...
W sobotę, 18 stycznia, w Suchedniowie, odbyły się uroczystości patriotyczne poświęcone 157. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego 1863 r.  Obchody rozpoczęły mszą świętą w kościelne...
W niedzielę 26 stycznia 2020 roku, W Mostkach odbędzie się Puchar Powstańców Styczniowych w zawodach rowerowych MTB oraz biegach terenowych - Półmaratonie i Dyszce....
W czwartek 16 stycznia, w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Towarowej 20 w Skarżysku -Kamiennej odbyło się spotkanie spotkanie autorskie z Grzegorzem...

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze