Właściciel działki będzie musiał udrożnić przepustowość rowu

Ze zgromadzonego w sprawie materiału wyjaśniającego wynika jednoznacznie, że stan odwodnienia drogi krajowej jest nieodpowiedni. Woda z drogi wprowadzona jest do rowu odprowadzającego, usytuowanego na działce prywatnej, jak wynika z przepisu art. 29 ustawy z dnia 18.07.2001 r, Prawo Wodne, to na właścicielu gruntu spoczywa obowiązek jego należytego utrzymania. Na właścicielu gruntu ciąży obowiązek usunięcia przeszkód oraz zmian w odpływie wody powstałych na jego gruncie wskutek przypadku lub działania osób trzecich ze szkodą dla gruntów sąsiednich. Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie odpowiedni organ, w tym przypadku wójt gminy, może w drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.

Podnoszone przez pana Mieczysława Bąka zarzuty, jakoby to uszkodzenie przedmiotowego rowu miałoby nastąpić podczas budowy sieci wodociągowej i gazowniczej nie znajdują potwierdzenia w dokumentacji znajdującej się w tutejszym urzędzie gminy. Budowa wodociągu w miejscowości Górki przechodzącego przez w/w działkę miała miejsce w 1994 roku przy współpracy Gminy Bliżyn oraz Społecznego Komitetu Budowy Wodociągu w Sołtykowie, którego to Przewodniczącym był Mieczysław Bąk. 8 lutego 94 roku miał miejsce odbiór częściowy wodociągu, gdzie nie stwierdzono żadnych uchybień lub uszkodzeń innych urządzeń w tym przedmiotowego rowu odwadniającego. Nieprawdą jest więc, że uszkodzenia rowu powstały w wyniku budowy wodociągu, nie jest prawdą również, że gmina udrażniała rowy przy drogach powiatowych oraz drodze krajowej.

Upór wójta i chęć dokuczenia, jak podnosi skarżący, wynika jedynie z respektowania obowiązującego prawa i braku tym samym legitymacji do wydatkowania środków publicznych na zadania nie mieszczące się w katalogu zadań własnych.

– Po postępowaniu, które toczyło się na miejscu, czyli na wizji lokalnej, w której udział wzięli przedstawiciele wojewody, urzędu gminy i dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Wojewoda ocenił tą sytuację i pismem z dnia 12 września 2016 roku nakazał naszej gminie przeprowadzenie postępowania administracyjnego mające na celu przymusić czy nakazać w formie decyzji administracyjnej właściciela gruntu do oczyszczenia tego rowu, który utrudnia odpływ wód opadowych z drogi krajowej – powiedział Mariusz Walachnia, wójt gminy.

– Właściciel działki jest zobowiązany wyczyścić rów, gmina może przeprowadzić postępowanie i wydać decyzję nakazującą, właściciele posesji są zameldowani w Kielcach,  przebywają za granicą, nie mieszkają w gminie Bliżyn co może znacznie opóźnić realizację wykonania decyzji administracyjnej wydanej przez wójta gminy.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Walczymy o szybką szprychę dla Skarżyska

Prezydent miasta, Konrad Krönig zainicjował akcję zbierania podpisów poparcia dla uwzględnienia Skarżyska-Kamiennej w projektowaniu tzw. "szybkich szprych", czyli szybkich linii kolejowych łączących...

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze