OBWIESZCZENIE – Starosta Skarżyski

 

Skarżysko-Kamienna, dnia 07.02.2020 r.

STAROSTA SKARŻYSKI
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna
Znak: AB.6740.2.3.2019.KK

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowywania
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1474 ze zm.) oraz art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
Starosta Skarżyski
zawiadamia, że na wniosek z dnia 31.12.2019 r. (uzupełniony w dniu 06.02.2020 r.) Pana Zenona
Kubickiego działającego w imieniu Zarządu Powiatu Skarżyskiego, ul. Konarskiego 20, 26–110
Skarżysko-Kamienna, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego pn: „Rozbudowa układu komunikacyjnego
wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej w ramach budowy
zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu
komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków
i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej.”
Wnioskowana inwestycja realizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych:
jednostka ewidencyjna: Skarżysko – Kamienna, obręb ewidencyjny: 03 Place, działki numer:  97/2, 80/5, 79 – arkusz mapy 22,  11 (11/3, 11/4), 12/2, 58 (58/3, 58/4), 1/2, 12/1, 34/1 – arkusz mapy 21, jednostka ewidencyjna: Skarżysko – Kamienna, obręb ewidencyjny: 04 Kamienna, działki numer:  120/7, 120/6, 76/4, 76/5, 69/3, 1/2, 66/1, 68 – arkusz mapy 38,
jednostka ewidencyjna: Skarżysko – Kamienna, obręb ewidencyjny: 11 Górna Kamienna, działki numer:  1/54 (1/155, 1/156), 1/55 (1/153, 1/154), 1/58 (1/151, 1/152), 1/73 (1/149,1/150), 1/81, 1/70, 1/71, 1/40,
1/117, 1/45, 1/124, 1/68 (1/147, 1/148), 1/67 (1/145, 1/146), 1/35, 1/36, 1/39, 1/53 (1/143, 1/144),
1/52 (1/161, 1/162), 1/51 (1/140, 1/141, 1/142), 1/50(1/138, 1/139), 1/74, 1/127 – arkusz mapy 75,
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zatwierdzać będzie podział nieruchomości
gruntowych.
Wyjaśnia się, że w odniesieniu do nieruchomości które podlegają podziałowi – przed nawiasem podano
numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale. Ponadto numery działek objętych
liniami rozgraniczającymi teren (pas drogowy) zostały oznaczone pogrubioną czcionką. Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale
Architektury, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego Starostwa Powiatowego w SkarżyskuKamiennej, ul. Konarskiego 20, pokój 313.
Wyjaśnia się, że w myśl art. 49 Kpa po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia
niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania
w powyższej sprawie.
Jednocześnie informuje się, że strony postępowania w terminie siedmiu dni, licząc od dnia doręczenia
zawiadomienia w sposób określony wyżej, mogą składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych
dowodów i materiałów.
Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.
Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących przedmiotem
postępowania. Ponadto stronami w sprawie mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie inwestycji.

Anna Leżańska
WICESTAROSTA

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Wiadomości

Najnowsze komentarze

Galerie

Najbardziej popularne

Wiadomości

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego działający w Powiecie Skarżyskim, informuje, że potwierdzone zostały 2 kolejne dodatnie wyniki zakażenia kornawirusem u personelu Szpitala Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. Wcześniej...

Ostatnio dodane

Najnowsze komentarze