PFRON dołoży na „wkład własny”

flash Skarżysko

Organizacje pozarządowe będą mogły starać się o unijne dofinansowanie, nawet jeśli nie posiadają wkładu własnego na realizację projektów. Marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik podpisali z prezesem zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Marleną Maląg porozumienie w sprawie realizacji programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnością”.

Umożliwia on dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektów Regionalnego Programu Operacyjnego. W spotkaniu udział wzięli także senator Krzysztof Słoń oraz dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PFRON Andrzej Michalski.

– Dzięki porozumieniu PFRON będzie mógł sfinansować tzw. wkład własny wnioskodawców, czyli część kosztów, które musi ponieść podmiot, realizujący dany projekt. Na ogół jest to od 5 do 15 proc. wartości projektu. Do tej pory organizacje pozarządowe często rezygnowały ze składania wniosków o dofinansowanie, właśnie ze względu na kłopoty ze zgromadzeniem wkładu własnego. Podpisanie porozumienia było możliwe dzięki przyjęciu przez Zarząd Województwa roli realizatora programu „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnościami” – powiedział podczas spotkania marszałek Andrzej Bętkowski.

I właśnie na zaspokajaniu potrzeb osób z niepełnosprawnościami skoncentrowane będą działania Regionalnego Programu Operacyjnego z udziałem finansowym PFRON-u. Zakres przedsięwzięć, możliwych do zrealizowania jest bardzo szeroki. Dla przykładu można wymienić np. projekty „żłobkowe”, pozwalające sfinansować zakładanie nowych żłobków lub wynagrodzeń opiekunów, projekty „przedszkolne”, przewidujące tworzenie nowych miejsc opieki i edukacji, projekty wspomagające szkolnictwo ogólne i zawodowe, przedsięwzięcia skierowane do osób starszych i niesamodzielnych, w tym usługi opiekuńcze, inicjatywy wspierające aktywność zawodową osób bezrobotnych, czy rozwój przedsiębiorczości, w tym poprzez udzielanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

W efekcie wzrośnie udział osób z niepełnosprawnościami w projektach, realizowanych w ramach „części społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego, a więc w takich obszarach jak edukacja, zdrowie, włączenie społeczne i rynek pracy. Jak informuje wicemarszałek Renata Janik – z możliwości dofinansowania wkładu własnego przez PFRON będą mogły skorzystać wszelkiego rodzaju organizacje pozarządowe, przygotowujące projekty dla mieszkańców województwa świętokrzyskiego, w tym fundacje i stowarzyszenia. Istotne jest, że potencjalnymi uczestnikami projektów będą osoby z niepełnosprawnościami i/lub ich otoczenie, a więc rodziny, czy opiekunowie. Organizacja ubiegająca się o dofinansowanie wkładu własnego, najpierw będzie musiała złożyć do Świętokrzyskiego Oddziału PFRON wniosek o tzw. prekwalifikację do udziału w Programie „Partnerstwo dla osób z niepełnosprawnością”. Pozytywna decyzja PEFRON będzie pewnego rodzaju przyrzeczeniem otrzymania dofinansowania w momencie wyboru projektu do realizacji w ramach RPO.

Opr. Zbyszek Biber

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.