Opłaty za śmieci w powiecie skarżyskim

flash Skarżysko

Wiele samorządów podnosi opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Powinny zrobić to praktycznie wszystkie gminy. Gospodarka odpadami kosztuje bowiem coraz więcej. W ostatnim okresie rady gmin powiatu skarżyskiego uchwaliły odpowiednie uchwały w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Najwięcej za śmieci zapłacą mieszkańcy Skarżyska-Kamiennej – 12 złotych za odpady selektywne i 24 złote za odpady nieselektywne. Najmniejszą stawkę od osoby zapłacą mieszkańcy gminy Bliżyn, tu za śmieci segregowane zapłacimy 6,5 złotych (od osoby), za niesegregowane zapłacimy 13 złotych.

Gmina Łączna

Od dnia 1 stycznia 2019 r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynoszą:

Odpady zbierane w sposób selektywny z kompostownikiem: Dla gospodarstw od 1–3 osób 6,00 zł/miesiąc od osoby (należy pomnożyć ilość osób zamieszkujących przez stawkę). Dla gospodarstw od 4 osób i wyżej 24,00 zł/miesiąc od gospodarstwa

Odpady zbierane w sposób selektywny bez kompostownika: Dla gospodarstw od 1–3 osób 8,50 zł/miesiąc od osoby. Dla gospodarstw od 4 osób i wyżej 34,00 zł/miesiąc od gospodarstwa
Odpady zbierane w sposób nieselektywny (zmieszane): Dla gospodarstw od 1–3 osób 11,00 zł/miesiąc od osoby. Dla gospodarstw od 4 osób i wyżej 44,00 zł/miesiąc od gospodarstwa

Stawka opłaty jest wyliczana zgodnie ze złożoną przez mieszkańca gminy deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana stawki opłaty nie stwarza obowiązku składania nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Bliżyn

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy od gospodarstwa domowego wynosić będzie:  – 6,5 złotych miesięcznie od gospodarstwa domowego składającego się z 1 osoby.  (13 zł – 2 osoby, 19,5 zł – 3 osoby, 26 zł – 4 i więcej osób.

Właściciel nieruchomości określa liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość w deklaracji składanej do urzędu gminy. Właściciel określa w składanej deklaracji sposób składania odpadów na selektywnie lub nie selektywnie.

Będzie wyższa stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady są zbierane w sposób nieselektywny (niesegregowane). Stawki wynoszą  13 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego składającego się z 1 osoby (26 zł -2 osoby, 39 zł – 3 osoby, 52 zł – 4 i więcej osób.

 Skarżysko-Kościelne

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi w sposób selektywny czyli z podziałem na frakcje opisane w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Skarżysko Kościelne, wynosi 9,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli są zbierane bez selekcji wynosi 18,00 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest ze wzrostem kosztów ponoszonych przez Gminę Skarżysko Kościelne za funkcjonowanie systemu odbierania odpadów komunalnych oraz podwyżką cen przyjęcia i zagospodarowania odpadów komunalnych przez Regionalną Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Końskich. Nowa stawka opłaty uwzględnia także zapisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, które w przypadku odpadów komunalnych wynosiły w roku 2017 – 100 zł, 2018 – 140 zł natomiast w latach 2019 i 2020 wynosić będą odpowiednio 170 zł i 270 zł

Skarżysko-Kamienna

Od 1 kwietnia, za odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny (czyli z podziałem na frakcje) stawka za jedną osobę wynosić będzie 12,00 zł / os. za miesiąc (obecnie wynosi ona 8,00 zł/ os.), a za odpady komunalne zbierane są bez segregacji (czyli niezgodnie z podziałem na frakcje) stawka za jedną osobą  wyniesie 24,00 złN / os. za miesiąc (obecnie wynosi ona 12 PLN/ os.)

Wzrost kosztów ma zapewnić  płynność i samofinansowanie systemu w obliczu dużych zaległości od niektórych płatników (m.in. Spółdzielni Mieszkaniowej zaległość ponad 400 tys.).

Suchedniów

W Suchedniowie  za odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny (segregowane) mieszkańcy zapłacą 9 złotych od osoby, za odbiór odpadów komunalnych zbieranych w sposób nieselektywny (niesegregowane) mieszkańcy zapłacą 15 złotych od osoby.

 

Zbyszek Biber

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.