Mama 4+, czyli 1.100 zł emerytury dla rodzica

flash Skarżysko

Od 1 marca 2019 roku można z ubiegać się o rodzicielskie świadczenie uzupełniające tzw. Mama 4+. Kto może z niego skorzystać? Ile wynosi? Co trzeba zrobić by je otrzymywać?

Dla kogo?

Rodzicielskie świadczenie uzupełniające możesz otrzymać, jeśli nie masz dochodu zapewniającego Ci niezbędne fundusze do utrzymania i jesteś: matką, która ukończyła 60 lat oraz urodziła i wychowała lub tylko wychowała co najmniej 4 dzieci, ojcem, który ukończył 65 lat oraz wychował co najmniej 4 dzieci, ponieważ matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.

Warunek urodzenia i wychowania lub wychowania dzieci dotyczy dzieci własnych, dzieci współmałżonka, dzieci przysposobionych lub dzieci przyjętych na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej. Trzeba mieć także polskie obywatelstwo.

Co zrobić by je dostać?

Od 1 marca, po wejściu w życie nowych przepisów, osoby spełniające kryteria, mogą złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w celu uzyskania prawa do świadczenia. W przypadku, gdy osoba zainteresowana pobiera już świadczenie niższe od najniższej emerytury, świadczenie rodzicielskie będzie uzupełniać pobierane świadczenie do kwoty najniższej emerytury (od 1 marca 2019 r. 1100 zł). Natomiast, w przypadku osoby nie mającej prawa do żadnego świadczenia, wysokość rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego odpowiadać będzie tej kwocie.

Druk wniosku można znaleźć w salach obsługi klientów ZUS oraz na stronie www.zus.pl.Prawidłowo wypełniony wniosek musi zawierać: imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL (jeśli go nie masz, podaj serię i numer dowodu osobistego albo paszportu), adres zamieszkania (jeśli nie masz stałego miejsca zamieszkania, podaj adres miejsca Twojego pobytu lub ostatniego miejsca zamieszkania), adres do korespondencji, informację o tym, w jaki sposób chcesz otrzymywać świadczenie, podpis.

Te dokumenty musisz mieć!

Do wniosku o rodzicielskie świadczenie uzupełniające dołącz: akty urodzenia dzieci lub orzeczenia sądu o powierzeniu sprawowania pieczy zastępczej nad dziećmi, informację o numerach PESEL dzieci, oświadczenie o Twojej sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej, inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na przyznanie świadczenia.

W oświadczeniu musisz potwierdzić m.in., czy: urodziłaś co najmniej 4 dzieci, wychowałaś/wychowałeś co najmniej 4 dzieci, miałaś/miałeś przerwy w wychowywaniu dzieci, a jeśli tak, to jak długie i jaka była ich przyczyna, masz ograniczone prawa rodzicielskie lub jesteś ich pozbawiona/pozbawiony, mieszkasz w Polsce.

Szacuje się, że z nowych przepisów skorzysta ok. 65 tys. osób, które dziś nie mają prawa do emerytury lub renty i 20,8 tys. osób, które pobierają świadczenia poniżej poziomu najniższej emerytury. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie corocznie waloryzowane.

Na świadczenie to, w budżecie państwa na 2019 rok zarezerwowano ponad 801 mln złotych. Realizatorem programu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Kiedy nie otrzymasz Mama 4+?
Nie otrzymasz świadczenia jeśli jesteś:
– uprawniony/uprawniona do emerytury albo renty w wysokości co najmniej najniższej emerytury,
– tymczasowo aresztowany/aresztowana albo odbywasz karę pozbawienia wolności

Możesz nie otrzymać świadczenia, jeśli:
– sąd pozbawił Cię władzy rodzicielskiej albo ją ograniczył przez umieszczenie dziecka lub dzieci w pieczy zastępczej,
– długotrwale zaprzestałaś/zaprzestałeś wychowywania dzieci.

m

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.