home

Miliony na gospodarkę śmieciową

  • Napisany przez:
  • 40 komentarzy
  • Pin it

W ubiegłym roku koszt wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz koszt prowadzenia PSZOK wyniósł 3.010.491,36 zł. Zebrano ponad 12 tysięcy ton odpadów.…

W ubiegłym roku koszt wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz koszt prowadzenia PSZOK wyniósł 3.010.491,36 zł. Zebrano ponad 12 tysięcy ton odpadów.

Spore wydatki

Gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi obejmuje jedynie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Natomiast nieruchomości nie zamieszkałe, czyli nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza zobowiązane są do zawarcia umowy z przedsiębiorcami świadczącymi usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

W roku 2014 koszt wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz koszt prowadzenia PSZOK wyniósł 3.010.491,36 zł. Wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 243.216,45 zł. Na usuwanie azbestu, likwidację dzikich wysypisk i sprzątanie świata wydano 33.180,65 zł.

W sumie zebrano 12.047,86 ton odpadów, w tym 9.949,4 ton odpadów zebranych w sposób selektywny.

Setki ton na osobę

W Skarżysku-Kamiennej na dzień 31.12.2014 r. liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały wynosiła 47.782. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba ta zmniejszyła się o 459 osób.  Liczba osób zgłoszonych w deklaracjach o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi to 38.110 właścicieli nieruchomości.

Po przeliczeniach osób, które wypełniły deklaracje oraz tonażu śmieci, jakie zostały wyprodukowane na terenie Skarżyska, wynika że w ciągu roku każdy z nas wytwarza 310 kg odpadów. Dla porównania w sąsiednich Starachowicach wyprodukowano 14.890,6

ton odpadów, co daje w przeliczeniu na mieszkańca, który złożył deklarację 350 kilogramów różnego rodzaju odpadów!

Kilka firm

Umowy na odbieranie i transport odpadów komunalnych z terenu nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy Skarżysko-Kamienna zawarte zostały w procedurze przetargowej z dwoma firmami odbierającymi odpady komunalne. Każda z tych firm współpracuje z dwojgiem podwykonawców. Odbiór odpadów komunalnych jest realizowany przez czworo uprawnionych przedsiębiorców.

Do dyspozycji mieszkańców jest także Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) funkcjonującego przy ul. Mościckiego 43. Punkt czynny sześć razy w tygodniu, przyjmuje od mieszkańców każdą ilość zebranych odpadów bez konieczności wnoszenia opłat.

Może być lepiej

Zgodnie z analizą stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie za rok 2014, wynika, że w celu usprawnienia gospodarki odpadami oraz ograniczenia kosztów działania systemu gospodarki odpadami wydają się być zasadne następujące działania:

– przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców, czy stosowanie zasad selektywnej zbiórki odpadów komunalnych sprawia im kłopoty i na czym polega trudność,

– monitoring miejsc najczęstszego powstawania dzikich wysypisk,

– przeznaczenie środków finansowych na nagrodę dla mieszkańców zgłaszających osoby (dowód: zdjęcie osoby podczas procederu, samochodu z widoczną rejestracją, z którego wyrzucane są odpady), które wyrzucają swoje śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych i przyczyniają się do powstawania dzikich wysypisk. Może być to np. akcja pt. „śmiecisz – płacisz, zgłaszasz – zarabiasz”.

Rodzaj odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy Ilość
zmieszane odpady komunalne 2098,12 ton
odpady wielkogabarytowe 188,14 ton
odpady budowlane, remontowe 1322,12 ton
odpady biodegradowalne (zielone) 0,6 ton
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 7,9 ton
przeterminowane leki 0,4 ton
zmieszane odpady opakowaniowe 194,8 ton
papier tektura 1157,3 ton
tworzywa sztuczne 1751,7 ton
odpady ze szkła 363,9 ton
inne frakcje odpadów zbierane selektywnie 49,1 ton
PSZOK sześć razy w tygodniu
PSZOK przyjmuje odpady w podziale na opakowania z papieru i tektury, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania z drewna, opakowania metalowe, opakowania szklane, opakowania wielomateriałowe, odpady zielone, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, drewno, tworzywa sztuczne, papier, metale, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, oleje silnikowe, farby, kleje, środki ochrony roślin, odpady wielkogabarytowe, odpady remontowe i budowlane (gruz betonowy i ceglany).

Zobacz również

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Protected with IP Blacklist CloudIP Blacklist Cloud