Władza listy pisze…

Skarżysko

Przypomnijmy, iż chodzi o planowaną budową spalarni odpadów medycznych w rejonie ulicy Sokolej w Skarżysku-Kamiennej. Prezydent powiedział spalarni stanowcze NIE, a w swoim apelu podkreślił, że właścicielem terenu, na którym prywatna firma planuje wybudowanie spalarni odpadów medycznych, jest powiat. Zaapelował jednocześnie do Starosty Skarżyskiego i Zarządu Powiatu, by w kontekście tak wyraźnego sprzeciwu mieszkańców raz jeszcze wnikliwie przeanalizowali kwestię sprzedaży wspomnianej działki w celu uruchomienia tam spalarni odpadów medycznych.

Co na to Zarząd Powiatu?

– Powiat Skarżyski w dniu 11 kwietnia 2017 r., zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości po raz drugi (brak oferentów w pierwszym przetargu) ogłosił przetarg nieograniczony na sprzedaż zabudowanej budynkami byłej kotłowni i spalarni odpadów medycznych wraz z infrastrukturą techniczną oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Skarżyska¬Kamiennej, jako działka Nr 87/4 obręb 2 Borki o powierzchni 0,8308 ha. położonej w Skarżysku¬Kamiennej przy ul. Sokolej – wyjaśniają w piśmie przesłanym do redakcji TYGODNIKA.

– Nieruchomość ta usytuowana jest w miejscu, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zwanego Kopernika II na obszarze miasta Skarżyska-Kamiennej uchwalonym przez Radę Miasta Skarżyska-Kamiennej w 2008 r. przeznaczone jest na usługi komercyjne, przez które należy rozumieć usługi inne niż publiczne, nastawione na osiągnięcie zysku finansowego z wyłączeniem obiektu handlowego wielkopowierzchniowego. Zgodnie z zapisami § 23 ust. 1 tego planu przyszły inwestor może w tym miejscu prowadzić usługi komercyjne, z podstawowym przeznaczeniem na: obiekty i urządzenia służące realizacji przedsięwzięć komercyjnych, obiekty wytwórczości i rzemiosła produkcyjnego, parkingi, garaże i budynki gospodarcze, zieleń izolacyjną o zróżnicowanym przekroju […], składowanie odpadów przemysłowych, utylizację odpadów medycznych. Czy w planie zagospodarowania przestrzennego miasta przyjęto, że usługą komercyjną jest tylko spalarnia odpadów medycznych? – pyta Zarząd.

Członkowie Zarządu jednocześnie podkreślają, iż sugerowanie przez prezydenta, iż działka jest wystawiona na sprzedaż tylko w celu uruchomienia tam spalarni, z góry eliminuje potencjalnych inwestorów, którzy chcieliby, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania, prowadzić inną, dozwoloną w tym miejscu działalność komercyjną.

– Pragniemy podkreślić, iż zgodnie z §2 ust. 1 pkt. 41 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w świetle Ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz w związku z tym, iż działka znajduje się w granicach administracyjnych miasta Skarżyska-Kamiennej przeprowadzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę spalarni odpadów medycznych na terenie miasta należy do zadań Pana Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej, a nie do zadań Starosty i Zarządu Powiatu – dodają.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.