Karta parkingowa ułatwia życie

flash Gorące tematy Rozmaitości

Osoba, która ma znacznie ograniczoną możliwość poruszania się może starać się Kartę Parkingową. Nie przysługuje ona jednak każdej osobie niepełnosprawnej – ma ułatwić dojazd do pracy czy sklepu, zapobiegać społecznemu wykluczeniu. Jak warunki trzeba spełnić, by ją otrzymać?

Kiedy człowiek jest młody, zdrowy i sprawny nie myśli o ograniczeniach spowodowanych chorobą czy podeszłym wiekiem. Upływające dni i lata sprawiają, że niektórzy stają się niewolnikami własnego ciała a co za tym idzie czterech ścian, w których mieszkają. Proste czynności zaczynają urastać do rangi problemu a wyjście z domu stanowi wyczyn niczym wyprawa na K2. Jeśli obok jest ktoś bliski, na kogo można liczyć, schorowana i bezradna osoba jakoś sobie radzi. Gorzej, gdy wokół nie ma pomocnej dłoni, która zrobi sprawunki, opłaci rachunki itp.

Jak sobie radzić w takich sytuacjach? Państwo stwarza możliwości, ale nie wszyscy mają ich świadomość. Co więcej zdobycie uprawnień do ich korzystania stanowi dla niektórych drogę przez mękę. Przykładem jest uzyskanie Karty Parkingowej, która uprawnia do parkowania na tzw. kopercie lub zatrzymywania się w miejscu niedozwolonym. Jak ją uzyskać?

Do 30 czerwca 2014 roku Karty były wydawane przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego. Za sprawą zmiany przepisów, uprawniania w zakresie wydawania Kart zostały scedowane od 1 lipca 2014 roku na przewodniczącym Powiatowego Zespołu ds Orzekania o stopniu Niepełnosprawności. Wówczas nastąpiło szereg zmian w zasadach i trybie przyznawania Kart.

– O wydanie karty parkingowej może starać się osoba, która ma znacznie ograniczoną możliwość samodzielnego poruszania się. Kartę wydaje się wyłącznie na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności (dzieci do 16 roku życia) i o stopniu niepełnosprawności (osoby powyżej 16 roku życia) – informuje Małgorzata Surmacz, przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds Orzekania o Niepełnosprawności w Skarżysku-Kam.

Wnioski w sprawie wydania orzeczenia dostępne są w siedzibie Zespołu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego. Do wniosku należy załączyć pełną dokumentację medyczną, która stanowi podstawę oceny stanu zdrowia osoby zainteresowanej. Wniosek jest kierowany na posiedzenie składu orzekającego o terminie którego osoba jest informowana na siedem dni przed. Członkami składu orzekającego są: przewodniczący – lekarz o odpowiedniej specjalności oraz psycholog, pedagog, doradca zawodowy lub pracownik socjalny. Skład orzekający dokonuje oceny stanu zdrowia i na jej podstawie wydaje orzeczenie, które jest decyzją administracyjną. Obecność osoby na posiedzeniu jest obowiązkowa. Wyjątek stanowią osoby niezdolne do stawienia się na posiedzenie składu orzekającego z powodu długotrwałej i nierokującej poprawie choroby potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim. Wtedy orzeczenie wydaje się zaocznie czyli bez stawiania się osoby zainteresowanej.

Samo posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności czy stopniu niepełnosprawności nie jest równoznaczne z ubieganiem się o Kartę Parkingową. W orzeczeniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności znajdują się wskazania.

– Żeby uzyskać kartę parkingową musi zostać wskazana przesłanka o spełnianiu przez osobę niepełnosprawną zapisów określonych art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r, poz 1260), przy czym w przypadku orzeczeń o niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek nie jest uzależniona od symbolu przyczyny niepełnosprawności, w orzeczeniach o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności uzyskanie karty nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności natomiast w orzeczeniach o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wskazania do karty parkingowej mogą uzyskać wyłącznie osoby mające przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (choroby narządu ruchu) lub 10-N (choroby neurologiczne) – wyjaśnia M. Surmacz.

Karta ma umożliwić aktywność społeczną w środowisku, w którym mieszka, słowem, by zapobiegać tzw. wykluczeniu społecznemu.

Wniosek o wydanie karty parkingowej osoba zainteresowana składa osobiście w siedzibie Zespołu.

Do wniosku należy dołączyć: jedną fotografię odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty 21 zł .

Obecność obowiązkowa wynika z konieczności złożenia podpisu w obecności pracownika, tak jak w przypadku wydania dowodu osobistego. Odstępstwo od obecności obowiązkowej stanowią osoby które nie ukończyły 18 roku życia oraz osoby ubezwłasnowolnione całkowicie lub częściowo.

Kartę parkingową wydaje się na czas ważności orzeczenia jednak nie dłuższy niż na okres 5 lat (w przypadku orzeczeń bezterminowych).

Czy wiesz, że…
Na 190 orzeczeń wydawanych miesięcznie zespół wydaje około 20 kart miesięcznie w powiecie skarżyskim
Żeby uzyskać kartę parkingową musi zostać wskazana przesłanka o spełnianiu przez osobę niepełnosprawną zapisów określonych art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r, poz 1260), przy czym w przypadku orzeczeń o niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek nie jest uzależniona od symbolu przyczyny niepełnosprawności, w orzeczeniach o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności uzyskanie karty nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności natomiast w orzeczeniach o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wskazania do karty parkingowej mogą uzyskać wyłącznie osoby mające przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (choroby narządu ruchu) lub 10-N (choroby neurologiczne).

ewan

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.