Ponad 5 milionów złotych dla Gminy Łączna

Gorące tematy Łączna

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, rozstrzygnął konkurs z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020. Ponad 84 miliony złotych trafi do ośmiu świętokrzyskich gmin. Pieniądze przeznaczone zostaną na inwestycje związane z gospodarką wodno – ściekową, przede wszystkim z budową wodociągów i kanalizacji oraz rozbudową i modernizacją istniejących w tych gminach oczyszczalni ścieków. Gmina Łączna otrzyma dofinansowanie w kwocie 5.281.029,74zł.

Na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski konkurs samorządy mogły zgłaszać projekty związane z budową lub rozbudową sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych, oczyszczalni ścieków i systemów zaopatrzenia w wodę, a także projekty związane z budową indywidualnych systemów oczyszczania ścieków oraz instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych. Gmina Łączna zgłosiła projekt związany z rozbudową oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją części osadowej w Kamionkach, będzie polegał na rozbudowie i modernizacji istniejącej oczyszczalni.  Na konkurs w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa” wpłynęło w sumie 12 projektów. Zarząd Województwa przekaże 84 mln 250 tysięcy złotych dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Świętokrzyskiego.

Wartość projektu, który będzie realizowany przez gminę to ogółem: 9.435.703,85zł. z czego: Wydatki kwalifikowane wyniosą 6.601.287,17zł,  Dofinansowanie projektu to kwota 5.281.029,74zł.

W czwartek, 5 kwietnia, w Gminnej Bibliotece w Łącznej odbędzie  się uroczyste podpisanie umów z marszałkiem województwa świętokrzyskiego.

Opr. Zbyszek Biber

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.